pagination

英 [ˌpædʒɪˈneɪʃn]   美 [ˌpædʒəˈneʃən]  

n.编页码;<术>页码,页码标注;标注页码

Bootstrap pagination样式 语法

作用:分页链接

Bootstrap pagination样式 示例

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<meta charset="utf-8">
    <title>Bootstrap 实例 - 标签页与胶囊式标签页</title>
	<link rel="stylesheet" href="https://cdn.bootcss.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
	<script src="https://cdn.bootcss.com/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script>
	<script src="https://cdn.bootcss.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
  <h2>分页</h2>
  <p> .pagination 类提供多个分页导航链接:</p>
  <ul class="pagination">
    <li><a href="#">«</a></li>
    <li><a href="#">1</a></li>
    <li><a href="#">2</a></li>
    <li><a href="#">3</a></li>
    <li><a href="#">4</a></li>
    <li><a href="#">5</a></li>
    <li><a href="#">6</a></li>
    <li><a href="#">»</a></li>
  </ul>
</div>

</body>
</html>
运行实例 »

点击 "运行实例" 按钮查看在线实例