dropdown

英 [drɒp'daʊn]   美 [drɒp'daʊn]  

n.下拉式(列表),下拉式(菜单);水位降深

menu

英 [ˈmenju:]   美 [ˈmɛnju, ˈmenju]  

n.菜单;菜,菜肴

right

英 [raɪt]   美 [raɪt]  

adv.立刻,马上;向右,右边;恰当地;一直

adj.正确的;合适的;右方的;好的,正常的

n.权利;右边;正确,正当;右手

vt.纠正;扶直,使正;整理;补偿

vi.(船舶等)复正,恢复平稳

Bootstrap dropdown-menu-right样式 语法

作用:下拉菜单右对齐

Bootstrap dropdown-menu-right样式 示例

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<meta charset="utf-8">
    <title>Bootstrap 实例 - 下拉菜单</title>
	<link rel="stylesheet" href="https://cdn.bootcss.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
	<script src="https://cdn.bootcss.com/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script>
	<script src="https://cdn.bootcss.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
  <h2>下拉菜单</h2>
  <p>在  .dropdown-menu 中添加 .dropdown-menu-right 类来设置下拉菜单右对齐:</p>
  <div class="dropdown">
    <button class="btn btn-default dropdown-toggle" type="button" id="menu1" data-toggle="dropdown">教程
    <span class="caret"></span></button>
    <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-right" role="menu" aria-labelledby="menu1">
      <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">HTML</a></li>
      <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">CSS</a></li>
      <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">JavaScript</a></li>
      <li role="presentation" class="divider"></li>
      <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">关于我们</a></li>
    </ul>
  </div>
</div>

</body>
</html>
运行实例 »

点击 "运行实例" 按钮查看在线实例

热门推荐

最新文章