Django 教程

收藏(25) 分享
阅读(17623) 更新时间(2022-04-13)

《Django 教程》Python下有许多款不同的 Web 框架。Django是重量级选手中最有代表性的一位。许多成功的网站和APP都基于Django。 Django是一个开放源代码的Web应用框架,由Python写成。 Django遵守BSD版权,初次发布于2005年7月, 并于2008年9月发布了第一个正式版本1.0 。 Django采用了MVC的软件设计模式,即模型M,视图V和控制器C,可以用于快速搭建高性能,优雅的网站!


最新章节


Django Nginx+uwsgi 安装配置 2016-10-18
Django Admin 管理工具 2016-10-18
Django 表单 2016-10-18
Django 模型 2016-10-18
Django 模板 2016-10-18
Django 创建第一个项目 2016-10-18
Django 安装 2016-10-18
Django 教程 2016-10-18