cursor

英 [ˈkɜ:sə(r)]   美 [ˈkɜ:rsə(r)]  

n.光标

css cursor属性 语法

作用:cursor 属性规定要显示的光标的类型(形状)。该属性定义了鼠标指针放在一个元素边界范围内时所用的光标形状(不过 CSS2.1 没有定义由哪个边界确定这个范围)。

说明:该属性定义了鼠标指针放在一个元素边界范围内时所用的光标形状(不过 CSS2.1 没有定义由哪个边界确定这个范围)。    

注释:所有主流浏览器都支持 cursor 属性。Opera 9.3 和 Safari 3 不支持 url 值。任何版本的 Internet Explorer (包括 IE8)都不支持属性值 "inherit"。

css cursor属性 示例

<html>
<body>
<p>请把鼠标移动到单词上,可以看到鼠标指针发生变化:</p>
<span style="cursor:auto">
Auto</span><br />
<span style="cursor:crosshair">
Crosshair</span><br />
<span style="cursor:default">
Default</span><br />
<span style="cursor:pointer">
Pointer</span><br />
<span style="cursor:move">
Move</span><br />
<span style="cursor:e-resize">
e-resize</span><br />
<span style="cursor:ne-resize">
ne-resize</span><br />
<span style="cursor:nw-resize">
nw-resize</span><br />
<span style="cursor:n-resize">
n-resize</span><br />
<span style="cursor:se-resize">
se-resize</span><br />
<span style="cursor:sw-resize">
sw-resize</span><br />
<span style="cursor:s-resize">
s-resize</span><br />
<span style="cursor:w-resize">
w-resize</span><br />
<span style="cursor:text">
text</span><br />
<span style="cursor:wait">
wait</span><br />
<span style="cursor:help">
help</span>
</body>
</html>
运行实例 »

点击 "运行实例" 按钮查看在线实例