timezone_location_get

编辑

timezone_location_get() 返回指定时区的位置信息。

PHP中文网词条详解语法

timezone_location_get(object);

PHP中文网词条详解参数

object    必需。规定一个由 timezone_open() 返回的 DateTimeZone 对象。    


PHP中文网词条详解示例

返回指定时区的位置信息:

<?php
$tz=timezone_open("Asia/Taipei");
echo timezone_location_get($tz);
?>


参考资料
    词条标签:
    PHP   Location   timezone