str_shuffle

编辑

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7)

str_shuffle — 随机打乱一个字符串


PHP中文网词条详解语法

str_shuffle(string)

str_shuffle() 函数随机打乱字符串中的所有字符。

PHP中文网词条详解参数

参数描述
string必需。规定要打乱的字符串


PHP中文网词条详解返回值

返回打乱后的字符串

PHP中文网词条详解范例

Example #1 str_shuffle() 例子

<?php
  echo str_shuffle("hello word");
?>

随机地打乱字符串中的所有字符。

PHP中文网词条详解参见

参考资料
    词条标签:
    PHP   shuffle   phpstr